آیین نامه ی نورنبرگ1947

  آنچه به نام آیین نامه نورمبرگ خوانده می شود ،حاصل دادگاه نظامی نورمبرگ برای محاکمه پزشکانو محققانجنایتکار نازی می باشد که با انجام آزمایشات روی زندانی های جنگی و افراد کم بضاعت اجتماعی جنایات آشکاری را انجامدادند. برطبق این آیین نامه،تحقیقات انسانی در مواقعی که به روش دیگری نتوان به نتیجه رسید مورد نیاز جامعه بشری بوده و باید با اصول اخلاقی پزشکیهمخوانیداشتهباشند. چنینتحقیقاتی هنگامی منصفانه است که نتایج آن به نفع جامعهبوده و از اصول بنیادیمعنوی اخلاقیو قانونیتخطیننماید. برایاین منظور اصول اولیه زیر باید مورد توجه قرار بگیرند :
1. رضایت اختیاری فرد مورد آزمایش که از این پس آن را (آزمودنی)می نامیم،کاملا ضروری است.این بدان معناست که فرد مورد آزمایش باید از نظر قانونی صلاحیتدادن رضایت نامه را داشته با شد.باید در موقعیتی باشد که بتواند براحتی بدون دخالت هر نوع عامل فشار،فریب،حیلهو اکراه(اجبار،شدت) چه در مراحل اولیه یا مراحل بعدی،به دور از اضطرار و اجبار عمل کند.همچنین وی باید به خوبی از عواملی که مانعاز اتخاذتصمیم سنجیده و روشن خواهد شد، مطلع و آگاه باشد.حذف عوامل اخیر مستلزم این است که قبل از توافق،آزمودنی از ماهیت،مدت،هدف،روش اجرا،آسیب ها و صدمات مورد انتظارو اثراتاحتمالی بر روی سلامت خود ناشی از شرکت در تحقیق،مطلع شود. وظیفهو مسئولیتکیفیت رضایت بر عهده فردی است کهکار آزماییرا بنیان نهاده و هدایت می کند یا به عهده گرفته است. این یک وظیفه شخصی است که نمی توان آن را بر عهده فرد دیگر محول نمود.
2. کار آزماییبالینی باید دارای نتایجثمر بخشبرای بهبود جامعه باشد که از طریق سایر روشها یا مطالعات قابل حصول نباشد و از نظر ماهیت کاری تصادفی وغیر ضرورینباشد.
3. کار آزمایی بالینی باید بر اساس نتایج حاصل از تجربیات بر روی حیوانات و با اطلاع از تاریخچه بیماری یا سایر مسایل تحت مطالعه طراحی شود تا نتایج قابل پیش بینیاجرایکار آزماییرا توجیه نماید.
4. کار آزماییبالینی باید به طریقی هدایت شود که از هر گونه آسیب و صدمه غیر ضروری اجتناب شود.
5. در صورت وجود هر گونه دلیلی مربوط به وقوع مرگ یا معلولیت ناشی از آزمایشی ،کار آزماییمربوطه نباید اجرا شود.شاید مواردی که پزشکان به عنوان آزمودنی عمل می کنند استثنا باشند.
6. میزان ضرر احتمالی هرگز نباید بیش از مقدار تعیین شده توسط بشر دوستان و اهمیت مشکلیباشد که باکار آزماییدر صدد حل آن هستند.
7. اقدامات مقتضی و راههایمناسبباید جهتحفظآزمودنیدر مقابل صدمات معلولیت یا مرگ احتمالی به عمل آید.
8. کار آزماییفقط باید توسط افراد واجد صلاحیت علمی ادارهشود. افرادهدایت کننده ویا حامیان پروژه باید واجد بالاترین درجه مهارت و مراقبت در تمامی مراحلکار آزماییباشند.
9. در طی دورهکار آزمایی، آزمودنی باید اختیار داشته باشد که در صورت بروز وضعیت جسمی یا روانی که به اعتقاد او ادامه شرکت درکار آزماییرا غیرممکن می نماید،انصراف دهد .
10. در طی دوره کارآزمایی،پژوهشگر باید آمادگی داشته باشد تا در هر مرحله که او احتمال دهد که با وجود تمهیدات مناسب ،مهارت زیاد و دقت کافی ،در مرحله ای از کار آزمودنی در معرض آسیب،معلولیت یا مرگ قرار می گیرد، آزمایش را قطع نماید.


URL: https://aix-scientifics.nl/fa/_nuremberg.html     ( QR | DM  code ) (vCard) [ printed: 18.07.2024 11:43 GMT]
Copyright © 1996-2024   اکس سینتیفیکس® موسسه تحقیقات قراردادی , آخن, جمهوری فدرال آلمان (تاریخ آخرین بروزرسانی: 02.01.2024)
مشخصات ناشر | قواعد | جستجو در وبسایت